โรงเรียนกระฉับกระเฉง

(Active School)

โรงเรียนกระฉับกระเฉง

(Active School)

5 องค์ประกอบดี ๆ สู่การเป็น Active School

อยากเป็นโรงเรียนที่กระฉับกระเฉง
ควรจัดสรรพื้นที่ เวลา และอุปกรณ์ต่าง ๆ

อยากเป็นโรงเรียนที่กระฉับกระเฉง ควรจัดสรรพื้นที่ เวลา และอุปกรณ์ต่าง ๆ


01

การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียน (Active Policy)

01

การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียน (Active Policy)

ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จ เพราะหากผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ ไม่เปิดไฟเขียวให้ดำเนินการ งานในส่วนต่างๆ รวมถึงการทำงานของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องก็จะติดขัดและยากต่อการดำเนินงาน อีกทั้ง ผู้บริหารยังมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทาง และนโยบายของโครงการให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้มากที่สุด

02

การวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนตลอดช่วงวัน
(Active Program)

02

การวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนตลอดช่วงวัน
(Active Program)

ซึ่งแผนกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมาจากการวิเคราะห์ และระดมสมองจากคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่าย โดยเริ่มจากการทบทวนปัจจัยพื้นฐานที่มีและจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนว่ามีหรือไม่อะไรบ้าง อาทิเช่น พื้นที่เล่น สนาม รวมถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมถึงจะต้องวิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีช่วงเวลาใดบ้างที่จะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ สุดท้ายโรงเรียนยังขาดปัจจัยสำคัญในส่วนใดที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ทั้งหมดนี้ เพื่อการจัดทำแผนการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีกิจกรรมทางกายสะสมให้ได้ 60 นาทีทุกวันตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)

03

การเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความรักการทำกิจกรรมทางกาย และไม่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
(Active People)

03

การเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความรักการทำกิจกรรมทางกาย และไม่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Active People)

ซึ่งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องจำต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนก่อน รวมทั้งจะต้องมีส่วนในการเป็นผู้นำกิจกรรม หรือทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนด้วย เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย/ออกกำลังกายหน้าเสาธง คณาจารย์จำเป็นต้องทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กับนักเรียนด้วย เป็นต้น

04

การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะให้เหมาะสมกับการเล่น และการทำกิจกรรมทางกายของนักเรียน
(Active Place)

04

การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะให้เหมาะสมกับการเล่น และการทำกิจกรรมทางกายของนักเรียน (Active Place)

โดยในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และพื้นที่เล่นที่มีอยู่เดิมของโรงเรียนว่ามีความพร้อมและเหมาะสมมากน้องเพียงใด หรือต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในส่วนใด้บ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนที่ได้วางไว้

05

ห้องเรียน
(Active Classroom)

05

ห้องเรียน
(Active Classroom)

เป็นการออกแบบและจัดวางกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย/กิจกรรมทางกายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม โดยมุ่งหวังที่จะตัด/ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนของนักเรียนไม่ให้นั่งนิ่งต่อเนื่องนาน 1 ชั่วโมงต่อครั้ง หรือต่อคาบเรียน การวางแผนการสอนจะใช้แนวคิดการบริหารเวลาใน 1 คาบเรียนด้วยหลักการ “เล่น เรียน รู้” คือ ช่วงแรกให้นักเรียได้เล่น ได้ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประมาณ 10 นาที จากนั้นคุณครูสอนและให้ความรู้นักเรียนตามเนื้อหาที่ต้องเรียนด้วยรูปแบบวิธีการใดก็ได้ประมาณ 30 นาที จากนั้นในช่วงท้ายเป็นการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น การเล่นเกม การตอบคำถาม การอภิปราย ฯ เพื่อเป็นการสะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนภายหลังที่ได้รับความรู้จากครูผู้สอนแล้ว โดยใช้เวลาในส่วนนี้อีกประมาณ 10-20 นาที

บทความแนะนำ