“เล่นเปลี่ยนโลก
เล่นเปลี่ยนโลก
โครงการ
ส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว (ปีพ.ศ.2562 ) และโครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัวภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 (ปีพ.ศ.2563 )
ลักษณะโครงการ

ดำเนินการโดย
เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.) กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มWe are happy องค์กรสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัย และวัยประถมทุกคนในประเทศไทย เข้าถึงโอกาสการเล่นอิสระมากขึ้น เด็กมีความสุข ปลอดภัย มีพัฒนาการรอบด้านทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เกิดสุขภาวะเป็นการเตรียมความพร้อมในนำไปสู่ความเป็นพลเมืองในอนาคต
2. นวัตกรรมการสร้างสุขภาวะเด็กด้วยกระบวนการเล่นอิสระ

ข้อมูลติดต่อ

ส่วนกลาง: มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน ( สสย.) 02-6171919
ส่วนอบรม : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 02-3933717 พื้นที่ตัวอย่างเรียนรู้ และพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.
- ชุมชนสะพานปลา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- สวนไฟฝัน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา มูลนิธิธรรมานุสรณ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
- โรงเรียนเมืองคง(คงคา)วิทยา ต.เทศบาลเมืองคง ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
Facebook: เพจ Let’s play more และเล่นเพื่อชีวิตเด็ก
Website: letsplaymore.org
Phone number: 02-6171919
“เล่นเปลี่ยนโลก
เล่นเปลี่ยนโลก
โครงการ
ส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว (ปีพ.ศ.2562 ) และโครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัวภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 (ปีพ.ศ.2563 )
ลักษณะโครงการ

ดำเนินการโดย
เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.) กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มWe are happy องค์กรสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัย และวัยประถมทุกคนในประเทศไทย เข้าถึงโอกาสการเล่นอิสระมากขึ้น เด็กมีความสุข ปลอดภัย มีพัฒนาการรอบด้านทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เกิดสุขภาวะเป็นการเตรียมความพร้อมในนำไปสู่ความเป็นพลเมืองในอนาคต
2. นวัตกรรมการสร้างสุขภาวะเด็กด้วยกระบวนการเล่นอิสระ

ข้อมูลติดต่อ

ส่วนกลาง: มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน ( สสย.) 02-6171919
ส่วนอบรม : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 02-3933717 พื้นที่ตัวอย่างเรียนรู้ และพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.
- ชุมชนสะพานปลา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- สวนไฟฝัน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา มูลนิธิธรรมานุสรณ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
- โรงเรียนเมืองคง(คงคา)วิทยา ต.เทศบาลเมืองคง ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
Facebook: เพจ Let’s play more และเล่นเพื่อชีวิตเด็ก
Website: letsplaymore.org
Phone number: 02-6171919

Download

อ่าน ลักษณะโครงการ "เล่นเปลี่ยนโลก" (ฉบับเต็ม)

Download

อ่าน ลักษณะโครงการ "เล่นเปลี่ยนโลก" (ฉบับเต็ม)