โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (CYPAS)
โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (CYPAS)
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านกิจกรรมทางกายที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในระดับประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
- พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ โดยส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานวิจัยในประเทศ

- ผลิตและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำหรับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกาย และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยผ่านงานวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนและการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัย/สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศไทยและนานาประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

Website: http://www.cypas.org
Phone number: 0929681077
โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (CYPAS)
โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (CYPAS)
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านกิจกรรมทางกายที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในระดับประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
- พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ โดยส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานวิจัยในประเทศ

- ผลิตและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำหรับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกาย และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยผ่านงานวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนและการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัย/สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศไทยและนานาประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

Website: http://www.cypas.org
Phone number: 0929681077